Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Dlaczego Zarząd Powiatu koalicji PO – Przyjazny Samorząd (PSL) po raz kolejny nie otrzyma absolutorium !

Minął kolejny rok zarządzania Powiatem Tarnogórskim przez koalicję radnych Platformy Obywatelskiej i PSL vel Przyjazny Samorząd. Jak co roku Rada Powiatu Tarnogórskiego będzie rozpatrywać sprawozdanie z wykonania budżetu za miniony rok i udzieli bądź nie udzieli absolutorium organowi wykonawczemu tj. Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu.

Pomimo optymistycznych zapowiedzi Starosty Lucyny Ekkert typu „Rozwój mimo oszczędności”, „Pozyskujemy środki” itp. oraz równie pozytywnej oceny obecnego Zarządu Powiatu przez władze partyjne PO i PSL, czego przykładem są publikacje władz powiatowych PO w „Gwarku”, czy też awansowanie przez władze PSL wicestarosty Andrzeja Pilota na stanowisko I Wicewojewody Śląskiego, wykonanie budżetu za 2013 rok zakończyło się wielką dziurą budżetową i koniecznością natychmiastowego wdrożenia programu naprawczego powiatowych finansów.

Porównanie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok uchwalonego przez Radę Powiatu do wykonania przedstawia się następująco:

tabela budżetowa

Jak wynika z powyższego zestawienia budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok nie został wykonany zarówno po stronie dochodów jak i po stronie przychodów, na kwotę łączną ok. 18, 6 mln zł., co skutkowało znacznymi ograniczeniami wydatków w 2013 roku w szczególności wydatków inwestycyjnych, które jeszcze nigdy w 15 letniej historii naszego powiatu nie były tak niskie. Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 337 510 zł stanowiły jedynie 2,5% wydatków ogółem wykonanych w 2013 roku. Należy dodać, że w tej kwocie mieści się m.in. podwyższenie kapitału zakładowego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. o kwotę ponad 1 mln zł.

Na naszą negatywną ocenę takiego wykonania budżetu wpływają również uwagi, które zgłosiła do sprawozdania z wykonania budżetu Regionalna Izba Obrachunkowa. Po pierwsze ujemny wynik finansowy budżetu w kwocie 899,3 tys. zł został sfinansowany z subwencji i dotacji, które wpłynęły na rachunek powiatu w grudniu 2013 roku a powinny być wydatkowane w 2014 roku i po drugie nie spłacono zobowiązań wymagalnych na kwotę 120 tys. zł.
Nie wykonanie budżetu na kwotę ok. 18,6 mln zł skutkuje również załamaniem się wskaźników budżetowych, a tym samym koniecznością wdrożenia programu naprawczego w zakresie podstaw finansowych funkcjonowania Powiatu Tarnogórskiego.

Reasumując radni skupieni w klubie Ruch Autonomii Śląska oraz klubie Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego opowiadają się za nieudzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2013 rok.