Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Jest wizja rozwoju transportu w Województwie Śląskim!

Korpak JózekW dniu 7 kwietnia 2014 roku Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego. W ramach ww. strategii została zaproponowana i przyjęta wizja rozwoju transportu w Województwie Śląskim w 2030 roku. Jest ona następująca cytuję:
„System transportowy w województwie śląskim w roku 2030 będzie:
NOWOCZESNY – wykorzystujący nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne zarówno w zakresie organizacji, nadzoru oraz sterowania ruchem, jak również taboru oraz rozbudowy infrastruktury,
ATRAKCYJNY – dostosowany do potrzeb mieszkańców podróżujących środkami transportu zbiorowego i indywidualnego,
KONKURENCYJNY – w zakresie ceny usługi transportowej, czasu jej trwania oraz jakości,
EFEKTYWNY – dobrze zorganizowany zarówno w zakresie infrastruktury jak i organizacji, zapewniający sprawne i bezpieczne przemieszczanie się po regionie,
ZINTEGROWANY – wewnątrz poszczególnych gałęzi transportu oraz międzygałęziowo,
SPÓJNY – zarówno z krajowym jak i europejskim systemem transportowym, zapewniający dostępność do regionu,
PROŚRODOWISKOWY – poprzez realizację zasady zrównoważonego rozwoju na wszystkich etapach rozwoju systemu transportu tj. planowania, realizacji oraz wykorzystania.”

Sądzę, że taka wizja jest jak najbardziej do przyjęcia nie mniej przeciętnego śmiertelnika w tym również mnie interesowałoby jak ta wizja będzie zrealizowana. Plan jest ambitny, bo do roku 2030 pozostało nam raptem 15 lat, a wszyscy wiemy, że inwestycje w infrastrukturze transportowej z reguły są bardzo kosztowne i czasochłonne. Przykładowo rządowy program budowy autostrad i dróg ekspresowych (budowa 2000 km autostrad i 5300 km dróg ekspresowych), który powstał pod koniec lat 90 – tych XX wieku, a jest realizowany tak naprawdę od 2004 roku, głównie z funduszy UE i KFD (Krajowego Funduszu Drogowego), po dziesięciu latach osiągnął stopień zaawansowania w 76 % jeśli chodzi o autostrady i 26% jeśli chodzi o drogi ekspresowe. Strategia rozwoju systemu transportu województwa śląskiego obejmuje nie tylko transport drogowy, ale również transport szynowy, lotniczy, wodny, rowerowy, multimodalny a także samą organizację transportu. Jak wynika z tej wyliczanki sama realizacja przedsięwzięć kluczowych w poszczególnych gałęziach transportu będzie wymagała mld złotych a do tego powinny dojść jeszcze inwestycje na drogach powiatowych i gminnych oraz w lokalnym i ponadlokalnym transporcie zbiorowym. Z inwestycji transportowych o kluczowym znaczeniu dla okręgu nr 4 obejmującego powiaty ziemskie: tarnogórski, lubliniecki, gliwicki oraz powiaty grodzkie Bytom i Gliwice należałoby wymienić:

 • budowę autostrady A1 od Pyrzowic do obwodnicy Częstochowy,
 • budowę drogi ekspresowej S11 od obwodnicy Lublińca przez Tarnowskie Góry do węzła autostrady A1 w Piekarach Szarleju,
 • budowę połączenia autostrad A1 i A4, zmianę przebiegu DK79 na terenie miast Katowice, Chorzów, Bytom od węzła z ul. Katowicką do Al. Jana Pawła II w Bytomiu i do węzła autostrady A1 w Piekarach Szarleju,
 • budowę obwodnicy Sośnicowic w ciągu drogi DW 408,
 • przebudowę DW nr 908 na odcinku Częstochowa – Tarnowskie Góry,
 • Bytomską Centralną Trasę Północ-Południe BCT N-S, jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej,
 • budowę obwodnicy Radzionkowa,
 • rewitalizację i odbudowę częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie, co pozwoli na połączenie Katowic z lotniskiem w Pyrzowicach a dodatkowo linia ta będzie stanowić obwodnicę kolejową Aglomeracji Katowickiej,
 • rozbudowę infrastruktury MPL Katowice w Pyrzowicach,
 • rewitalizację dworców kolejowych w pierwszej kolejności w Bytomiu, Gliwicach i Lublińcu,
 • budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych typu Park&Ride oraz parkingów rowerowych,
 • budowę sieci użytkowych dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do pracy i do szkół.

Mając na uwadze powyższe, dla zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym, wydaje się konieczne podejmowanie prób poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie źródeł finansowania. Środki z funduszy UE oraz innych źródeł budżetowych z pewnością okażą się niewystarczające. Należy dodać, że programy z wykorzystaniem środków UE zakończą się najpóźniej w roku 2022. Zachodzi zatem pytanie skąd wziąć pieniądze na jakże oczekiwane inwestycje w infrastrukturze transportowej? Jednym z pomysłów może być utworzenie Wojewódzkiego Funduszu Drogowego, którego zadaniem byłoby pozyskiwanie dodatkowych funduszy na inwestycje drogowe w województwie śląskim. Fundusz ten można byłoby utworzyć na wzór KFD, czyli oprócz stałego źródła dochodów, które należałoby określić, fundusz mógłby uzyskiwać wpływy z refundacji wydatków poniesionych na inwestycje współfinansowane z budżetu UE, wpływy z tytułu kredytów pozyskanych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, czy też wpływy z tytułu udzielonych koncesji na inwestycje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Wskazane byłoby, aby z Wojewódzkiego Funduszu Drogowego mogły korzystać również gminy i powiaty, zwłaszcza, że w najbliższej perspektywie na lata 2014-2020 RPO WSL nie przewiduje dofinansowania projektów drogowych w powiatach ziemskich i w gminach.

Bez dodatkowych środków finansowych oraz konsekwencji i determinacji w wdrażaniu strategia rozwoju transportu województwa śląskiego, choć słuszna i pożądana może pozostać tylko niespełnionym postulatem na papierze.

DSC_1039 Korpak_1

Józef Korpak
Radny Powiatu Tarnogórskiego