Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Podsumowanie kadencji Rady Powiatu. Brak pomysłu i rzekome oszczędności zamiast rozwoju

Mijają 4 lata od chwili, gdy władzę w Powiecie Tarnogórskim sprawuje koalicja PO i PSL vel Przyjazny Samorząd. Dobiega końca IV kadencja Rady Powiatu w Tarnowskich Górach. Nadszedł, zatem czas podsumowań. Poszczególne samorządy chwalą się, jakie to inwestycje remonty przeprowadzono, jaka nastąpiła dynamika dochodów danej gminy czy powiatu. Zarząd Powiatu koalicji PO-Przyjazny Samorząd, również przedstawił swoje osiągnięcia minionych 4 lat – opublikowane w nr 43 tygodnika Gwarek. Będąc w opozycji do obecnego Zarządu Powiatu chcę przedstawić swoje spojrzenie na te osiągnięcia i krótko posumować IV kadencję Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

finanse

kliknij, by powiększyć

Jak wynika z zestawienia w minionej kadencji nastąpił przyrost dochodów powiatu jak i wydatków bieżących, przy czym przyrost wydatków bieżących był tylko o 6% wolniejszy niż przyrost dochodów ogółem, stąd też można stwierdzić, że rzekome oszczędności, które dotknęły powiat polegały przede wszystkim na obniżeniu poziomu inwestycji i remontów w szczególności na drogach powiatowych, co przyczyniło się do znacznego pogorszenia stanu technicznego dróg powiatowych.

W poprzedniej kadencji nastąpił przyrost zadłużenia o 23,6 mln zł i jak widać cały ten przyrost został skonsumowany na wydatki inwestycyjne i remontowe powiatu.

Wielka chluba obecnego Zarządu Powiatu polegająca na obniżeniu zadłużenia o 10,4 mln zł była niczym nadzwyczajnym przy blisko 45 mln nadwyżce (w skali 4 lat ) dochodów nad wydatkami bieżącymi. Ponadto mając na uwadze zagrożenia związane z wykonaniem budżetu na koniec 2014 roku może się okazać, że spłata zadłużenia zostanie skonsumowana przez szacowaną obecnie na 9 mln zł dziurę budżetową.

Należy podkreślić, że przyrost dochodów w budżecie powiatu nie polegał na wykonaniu przez Zarząd jakiś ekstra planów czy operacji. Tak jak w większości samorządów w naszym regionie budżety gmin i powiatów rosły mniej więcej równo. W niektórych gminach więcej jak np. w Tarnowskich Górach mamy blisko 30% przyrost dochodów. Sądzimy, że przy zwiększonym wysiłku ze strony Zarządu Powiatu można byłoby uzyskać lepsze wyniki. Przykładem może być zmarnowana szansa na pozyskanie środków z Ministerstwa Zdrowia na spłatę zadłużenia szpitala z tzw. Planu B (do pozyskania było ok. 4 mln zł.) Kolejnym przykładem może być zaniechanie regulacji stanów prawnych nieruchomości wokół Jeziora Chechło- Nakło.

Do błędów i zaniechań obecnego Zarządu Powiatu należy dodać jeszcze następujące:

zaniechanie działań w sprawie rozszerzenia Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz aktywnej promocji Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej,

doprowadzenie do zadłużenia Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w latach 2011 – 2013 ( ok. 9 mln zł) oraz aroganckie zarządzanie spółką szpitalną,

nieuregulowanie spraw własnościowych byłych terenów Zakładów Chemicznych co może skutkować utratą środków UE na likwidację odpadów niebezpiecznych (strata ok. 100 mln zł).

Odnośnie materiałów prezentowanych przez Zarząd Powiatu w podsumowaniu kadencji to nasuwa on wieledochody wątpliwości. Przykładowo podano, że na projekty realizowane w latach 2010 – 2014 pozyskano łącznie 60,7 mln zł. Wskazano, że są to środki z funduszy UE oraz środki PFRON i Funduszu Pracy. Należy przede wszystkim zauważyć, że środki PFRON i Funduszu Pracy są powiatowi przekazywane ustawowo na realizację zadań i trudno tu mówić o jakimś pozyskiwaniu. Natomiast, jeśli chodzi o środki z funduszy UE to wg danych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z wykonania budżetów jst województwa śląskiego przedstawia się to następująco:

Pomijając rok 2010, który był ostatnim rokiem III kadencji Powiat Tarnogórski w latach 2011 – 2014 pozyskał 14,79 mln zł. z funduszy UE. Należy dodać, że w poprzedniej kadencji pozyskano blisko 26,5 mln zł z funduszy UE.
PO i Przyjazny Samorząd za wszelką cenę chce przedstawić mijającą kadencję jako sukces, chociaż powszechnie wiadomo, że ta kadencja kończy się porażką. Mogę dodać, że porażką, w której przede wszystkim radni PO i PS mają swój udział. Największą cząstkę odpowiedzialności przypisuję jednak Zarządowi Powiatu ze Starostą Lucyną Ekkert na czele. Po raz pierwszy w historii powiatu zdarzyło się, że Starosta, który nie ma większości w Radzie Powiatu, którego koncepcje i projekty są odrzucane trwa na stanowisku w imię lojalności i posłuszeństwa partyjnego. Mam nadzieję, że taka sytuacja już się nie powtórzy.
Jeśli chodzi o miasto Radzionków to obecna kadencja Rady Powiatu również należy do nieudanych. Większość planowanych zamierzeń szczególnie na drogach powiatowych nie doszła do skutku np.:
nie dokończono remontu ul. Z. Nałkowskiej w Rojcy ( odcinek od przystanku przy Muzeum Chleba do ronda),
nie wybudowano ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Ks.dr J. Knosały
(odcinek od Lidla do osiedla Sady i do Bobrownik), chociaż dokumentacja techniczna tego zadania już w 2010 roku została przygotowana,
nie dokończono remontu chodnika w ciągu ul. Św. Wojciecha.
Stan techniczny dróg powiatowych w Radzionkowie z roku na rok pogarsza się. Ponadto w mijającej kadencji zlikwidowano Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych przy ul. Ks.drJ. Knosały dawny „Tagor” nie oferując nic w zamian.
W Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Rojcy również nie wykonano należnych zadań, takich jak odbudowa boiska szkolnego i właściwe zagospodarowanie terenów wokół budynku szkoły.
Reasumując dla Radzionkowa mijająca kadencja również kończy się porażką, której ojcem jest Zarząd Powiatu pod kierownictwem PO i Przyjaznego Samorządu.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że mijająca kadencja obfitowała w wiele projektów uchwał autorstwa klubów radnych w szczególności klubu radnych IOPT oraz Klubu Ruch Samorządowy a obecnie Ruch Autonomii Śląska. W sumie z inicjatywy tych klubów Rada Powiatu przyjęła 27 uchwał. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:
uchwała nr XXII/235/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia protestu w związku z likwidacją posterunków Policji w Powiecie Tarnogórskim,
uchwała nr XXV/254/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie podjęcia działań w celu zmiany przebiegu połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej,
uchwała nr XXVIII/318/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach,
uchwała nr XXVIII/319/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie straty bilansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach,
uchwała nr XLII/402/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie ponownego wystąpienia do Wojewody Śląskiego o dokonanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
uchwała nr XLII/403/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie przedłożenia alternatywnej propozycji połączenia Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej z wykorzystaniem linii kolejowych nr 131 i nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie,
uchwała nr LIII/495/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
uchwała nr LVII/516/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie potrzeby wprowadzenia procedur i zasad realizacji części budżetu Powiatu Tarnogórskiego – budżetu partycypacyjnego.

Podsumowując mam nadzieję, że następna kadencja Rady Powiatu w Tarnowskich Górach, przyniesie zdecydowanie więcej pozytywnych zmian w powiecie i w Radzionkowie.

Z poważaniem

Józef Korpak
Radny Powiatu Tarnogórskiego
Przewodniczący Komisji Budżetu I Finansów