Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Program dla Rady Powiatu Tarnogórskiego

Rozwój gospodarczy i przeciwdziałanie bezrobociu

– tworzenie wspólnie z gminami i miastami oraz sąsiednimi powiatami dobrych warunków dla inwestorów,
– utworzenie kompleksowego systemu zarządzania informacją dla inwestorów,
– dalszy rozwój Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej i Inkubatora Przedsiębiorczości poprzez:
przygotowanie terenów inwestycyjnych, promocja ofert inwestycyjnych powiatu, usprawnienie obsługi
administracyjnej inwestora,
– modernizacja układu komunikacyjnego powiatu w celu przyciągania nowych inwestorów,
– tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju e-biznesu,
– wykorzystywanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu takich jak: dotacje dla bezrobotnych
rozpoczynających działalność gospodarczą, dotacje dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy,
działalności spółdzielni socjalnych, itd.,

Poprawa dostępności i jakości usług medycznych świadczonych w szpitalu powiatowym

– gruntowana zmiana sposobu zarządzania i administrowania szpitalem powiatowym im. B. Hagera,
– natychmiastowe przeprowadzenie działań mających zabezpieczyć działalność Szpitala Powiatowego,
w tym: przeprowadzenie oddłużenia szpitala, zahamowanie tworzenia nowych długów,
– poprawa jakości świadczonych usług medycznych przez szpital powiatowy poprzez:
zwiększenie potencjału diagnostyczno – leczniczego szpitala,
wprowadzenie najnowszych metod leczenia,
podniesienie jakości usług zdrowotnych i lepsza obsługa pacjenta.
– zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług medycznych,
– budowa nowego skrzydła, by dostosować obiekt do wymaganych norm i standardów leczniczych
– realizacja programów profilaktycznych w zabieganiu chorobom układu krążenia, chorobom
nowotworowym i gruźlicy,
– podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia takich jak propagowania zdrowego odżywiania
i aktywności fizycznej,
– dokonywanie okresowych ocen wpływu stanu środowiska na zdrowie mieszkańców powiatu.

Poprawa bezpieczeństwa i porządku prawnego

– budowa nowej siedziby Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
oraz Stacji Ratownictwa Medycznego przy skrzyżowaniu Obwodnicy i ul. Górniczej,
– współdziałanie z samorządami i wszystkimi służbami w ramach zarządzania kryzysowego,
– zwiększenie liczby patroli policyjnych na terenie powiatu w służbach prewencji,
– finansowe wsparcie policji w zakresie zakupu sprzętu niezbędnego do jej lepszego funkcjonowania,
– wprowadzenie i unowocześnianie monitoringu w zagrożonych przestępczością miejscach publicznych
w gminach i miastach powiatu,
– podejmowanie działań w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
– zapobieganie przestępczości wśród młodzieży poprzez organizację zajęć pozaszkolnych, w tym
sportowych.
– umocnienie współpracy sąsiedzkiej i mieszkańców wrażliwych na utrzymanie porządku publicznego,
– przeciwdziałanie korupcji,

Rozwój edukacji publicznej i aktywności sportowej

– wykorzystanie potencjału szkół technicznych i zawodowych dla potrzeb rynku pracy.
– dostosowanie struktury szkolnictwa średniego do obecnych i przyszłych potrzeb,
– przełamywanie negatywnych stereotypów dotyczących edukacji zawodowej,
– poprawa zarządzania szkołami,
– stworzenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Karier Zawodowych,
– aktywny udział w przekwalifikowaniu lub nauki nowych zawodów dla osób w wieku ponad szkolnym,
w tym osób poszukującym pracy,
– wspieranie edukacji osób starszych,
– wspieranie działalności szkól wyższych w naszym powiecie,
– poprawa bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli poprzez: upowszechnienie programów w zakresie
przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, zapobieganie przestępczości narkotykowej,
– wspieranie międzynarodowej wymiany młodzieży w zakresie edukacji zawodowej, kultury i integracji
europejskiej,
– modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w szczególności dokończenie
termomodernizacja budynków szkolnych oraz rozbudowa obiektów sportowych,

Rozwój infrastruktury transportowej, budowa i utrzymanie dróg powiatowych

– budowa drogi ekspresowej S 11 Katowice – Poznań – Koszalin, w szczególności połączenie obwodnicy
piekarskiej z obwodnicą Tarnowskich Gór poprzez budowę łącznika od Orzecha wzdłuż linii kolejowej,
– budowę autostrady A1 od Pyrzowic do obwodnicy Częstochowy,
– przebudowę drogi nr 908 na odcinku Tarnowskie Góry – Częstochowa,
– budowa obwodnicy Radzionkowa,
– modernizacja drogi wyjazdowej na Gliwice i autostradę – węzeł Wieszowa,
– wsparcie gminy Zbrosławice w odbudowie dróg dojazdowych do autostrady,
– przebudowa budowa układu komunikacyjnego i parkingowego wokół zalewu Chechło – Nakło,
– modernizacja i remonty dróg powiatowych we wszystkich gminach powiatu,
– modernizację i weryfikację rozmieszczenia punktów świetlnych,
– modernizacja i przebudowa głównych skrzyżowań Tarnowskich Gór m.in: Opolska – Powstańców Śl.,
Janasa – Sielanka,
– przebudowa wiaduktu nad ul. Częstochowską w Tarnowskich Górach,
– zmiana organizacji ruchu, w celu zmniejszenia hałasu i emisji spalin w centrum Tarnowskich Gór,
– zwiększenie pasażerskich połączeń kolejowych Katowice, Tarnowskie Góry, Lubliniec, Herby i włączenie
ich do regionalnego systemu komunikacji osobowej, zintegrowanie opłat oraz synchronizacja rozkładów
jazdy wraz z racjonalizacją kosztów.
– budowa sieci połączeń pasażerskich i infrastruktury z wykorzystaniem funduszy unijnych i innych
środków,
– wspieranie rozbudowy Lotniska w Pyrzowicach oraz infrastruktury towarzyszącej,
– wspieranie budowy szybkiej kolei Katowice – Lotnisko Pyrzowice przez Tarnowskie Góry.

Pomoc społeczna, polityka prorodzinna, wspieranie osób niepełnosprawnych

– promocja i dalszy rozwój opieki zastępczej, rodzinnych domów dziecka,
– wspieranie budowy nowych ośrodków, domów opieki dla osób starszych
– monitorowanie usług świadczonych przez domy pomocy społecznej zgodnie ze standardami,
– wsparcie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
– realizacja powiatowego programu pomocy społecznej „Skrzydła Powiatu”,
– pogłębianie współpracy z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami i wszelkimi innymi instytucjami
działającymi w dziedzinie szeroko rozumianej pomocy społecznej,

Promocja kultury i historii powiatu oraz rozwój turystyki

– zwiększenie finansowania działań Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim,
– wspieranie pielęgnowania i utrwalania Godki śląskiej, jako języka regionalnego,
– wspieranie wszelkich działań na rzecz kultywowania tradycji oraz tożsamości regionalnych,
– przejęcie i szybkie zagospodarowanie Zalewu Chechło – Nakło w celu stworzenia nowoczesnego
ośrodka wypoczynku weekendowego,
budowa ścieżek i tras rowerowych przy współpracy z gminami i miastami z terenu powiatu,
wspieranie działań z zakresu ochrony zabytków, w tym dziedzictwa kultury technicznej, np. starania SMZT wpisania Kopalnię Srebra na światową listę UNESCO,
– dalszy rozwój powiatowych tras turystycznych, włączenie ich do śląskich szlaków turystycznych,
– promocja lokalnych twórców kultury poprzez dotacje i stypendia,
– stałą modernizacja i rozbudowa istniejących powiatowych domów kultury,
– zacieśnienie współpracy z ośrodkami kultury z gmin i miast powiatu oraz regionu.
Ochrona środowiska i przyrody
– zakończenie rekultywacji i zabezpieczenia szkodliwych odpadów po Zakładach Chemicznych,
– modernizacja źródeł oraz sieci przesyłowych nośników energii w aspekcie zmniejszenia niskiej emisji
oraz racjonalizacji wykorzystania energii,
– wsparcie i promocja wszelkich inicjatyw dążących do wykorzystania odnawialnych źródeł, preferencji
dla energii wodnej, biomasy, fotowoltaiki oraz źródeł pomagających obniżyć zużycie energii
np. technologii oświetlenia LED,
– tworzenie ram instytucjonalnych – umożliwiających zarządzanie ekoenergią na poziomu powiatu,
– ochrona i poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych szczególnie rzek: Stoła, Drama,
Mała Panew,
– wspieranie działalności Rodzinnych i Pracowniczych Ogrodów Działkowych,
– współdziałanie z samorządami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
– realizacja programu edukacji ekologicznej wśród mieszkańców powiatu,
– promocja oraz ochrona walorów przyrodniczych powiatu tarnogórskiego

Pozyskiwanie i wykorzystanie środków z funduszy unijnych

– pomoc merytoryczna w zakresie przygotowywania dokumentacji projektów realizowanych ze środków
UE adresowana do organizacji pozarządowych, małych i średnich przedsiębiorstw,
– aktualizacja strategii rozwoju powiatu w celu przygotowania zadań realizowanych z funduszy UE,
– edukacja administracji powiatu w zakresie pozyskiwania i wykorzystania funduszy unijnych,
– stworzenie systemu motywacyjnego w administracji w celu optymalnego pozyskania funduszy,
– kontynuacja porządkowania spraw własnościowych powiatu w celu pozyskania środków na projekty
infrastrukturalne.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

– kontynuacja dorocznych konkursów na realizację zadań powiatu przez organizacje społeczne,
w szczególności zadań z zakresu edukacji pozaszkolnej, kultury, sportu i rekreacji, promocji zdrowia
oraz opieki społecznej,
– utworzenie powiatowego centrum organizacji pozarządowych,
– utrzymywanie ścisłego kontraktu z powiatowym forum organizacji pozarządowych,
– zapewnienie doradztwa prawnego i finansowego organizacjom pożytku publicznego,
– wspieranie szkół oraz organizacji młodzieżowych i charytatywnych w promocji idei wolontariatu,

Usprawnienie obsługi administracyjnej

– monitorowanie i stałe unowocześnianie pracy w instytucjach i urzędach podległych powiatowi,
– odpowiednia polityka naboru kadr, szkolenia pracowników w celu zapewnienia kompetentnej, sprawnej i uprzejmej obsługi mieszkańców.
– rozwijanie administracyjnych usług elektronicznych w ramach programu e-urząd,
– dalsza modernizacja zasobu geodezyjno- kartograficznego,
– stała aktualizacja powiatowego systemu informacji o terenie,
– ścisła współpraca z jednostkami samorządowymi i państwowymi na terenie powiatu.