Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

W sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego upamiętnienia 70 rocznicy Tragedii Górnośląskiej

Inicjatywa uchwałodawcza w sprawie upamiętnienia 70 rocznicy tragicznych wydarzeń związanych z wkroczeniem w styczniu 1945 roku Armii Czerwonej na obszar Górnego Śląska została zapoczątkowana przeze mnie w postaci przygotowania projektu uchwały. Projekt ten zgłoszony w dniu 12.02.2015 roku do Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego przez pięciu radnych tj.:
  1. Józefa Korpaka – autora projektu uchwały,
  2. Stanisława Wieczorka,
  3. Kazimierza Gwoździa,
  4. Krzysztofa Łozińskiego,
  5. Krystynę Kosmalę.
Na sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego w dniu 17.02.2015 roku projekt uchwały był prezentowany przez autora. W wyniku uzgodnień Przewodniczącego Rady z Klubami radnych i projektodawcami uchwały do projektu uchwały została zgłoszona autopoprawka pojegająca na wykreśleniu ostatniego zdania z treści Oświadczenia Rady Powiatu Tarnogórskiego dotyczacego upamietnienia 70 rocznicy Tragedii Górnośląskiej. Jak się okazało sprawa zadośćuczynienia jest nadal kwestią sporną. Projekt uchwały wraz z autopoprawką został przyjęty jednogłośnie 24 głosami za. Na sesji w tym dniu obecnych było 24 radnych. Przyjętą uchwałę przysyłam w załączeniu w postaci pliku pdf.
Sądzę, że pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach z roku 1945 i lat następnych jest obowiązkiem współczesnych, a szczególnie mieszkańców Górnego Śląska, dla których ta ziemia jest ich małą Ojczyzną. Mam nadzieję, że doczekamy jeszcze czasów, kiedy tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na Górnym Śląsku po II wojnie światowej zostaną rzetelnie opisane w podręcznikach historii, aby młode pokolenie poznawało już w szkole historyczną prawdę i aby od młodości mogło oddać cześć i szacunek niewinnym ofiarom, zbrodni, gwałtów i deportacji.

 Oświadczenie Rady Powiatu Tarnogórskiego dotyczące upamiętnienia  70 rocznicy Tragedii Górnośląskiej

Dokładnie 70 lat temu Górny Śąsk zajęła sowiecka Armia Czerwona. Niestety armia ta co potwierdzają fakty historyczne chociaż, wyparła z tych terenów wojsko i władze hitlerowskich Niemiec, nie przyniosła wolności ani Polsce ani Polakom. W tragicznej sytuacji znalazła się miejscowa ludność śląska, wobec której podjęto szereg działań o charakterze zbrodniczym. Działania wobec miejscowej ludności cywilnej bardzo często naznaczone były masowymi mordami, gwałtami, grabieżami i dewastacją materialnego dziedzictwa, tworzeniem przyzakładowych obozów pracy oraz obozów koncentracyjnych, a także deportacjami do Związku Radzieckiego oraz wysiedleniami Ślązaków zweryfikowanych jako Niemcy. Tym działaniom towarzyszyły nadużycia o charakterze materialnym oraz nieuzasadnione aresztowania.

Liczba ofiar Tragedii Górnośląskiej do dnia dzisiejszego nie jest znana. Szacuje się, że samą akcją masowych wywózek do katorżniczej pracy na terenie byłych republik ZSRR objęto, co najmniej 40 tys. mężczyzn. Według innych źródeł liczba deportowanych wynosi ok. 100 tys. osób. Tylko nieliczni wrócili do domu po kilku latach niewolniczej pracy.

Należy podkreślić, że w okresie od 1945 roku do przemian ustrojowych w Polsce w 1989 roku, czyli przez blisko 45 lat zbrodnicze działania wobec ludności Górnego Śląska były objęte nakazem milczenia ze strony władz PRL. Żyjącym ofiarom Tragedii Górnośląskiej głównie z lat 1945 -1948 zakazano pod groźbą surowych kar mówić i pisać o swoich przeżyciach i doznanych krzywdach. Rodzinom pomordowanych i deportowanych również nakazano milczenie. Podręczniki do nauki historii nie zawierały żadnych informacji na ten temat.

Mając na uwadze powyższe Rada Powiatu Tarnogórskiego pragnie złożyć wyrazy pamięci i uszanowania ofiarom Tragedii Górnośląskiej w szczególności mieszkańcom Powiatu Tarnogórskiego i ich rodzinom, które zginęły bądź doznały krzywdy i cierpienia w wyniku tych tragicznych wydarzeń.

Rada Powiatu Tarnogórskiego stoi na stanowisku, że Rzeczpospolita Polska powinna poczuwać się do dokonania zadośćuczynienia ofiarom Tragedii Górnośląskiej.