Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Wniosek o poszerzenie chodnika na ul. Długiej w Radzionkowie

Zwracam się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o wycinkę drzew i poszerzenie chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Długiej w Radzionkowie. Chodzi o odcinek ulicy położony naprzeciwko supermarketu Kaufland. Chodnik w tym miejscu jest bardzo wąski ma ok.60 cm szerokości, a jego szerokość jest ograniczona przez rosnące w skrajni drogi powiatowej drzewa. Należy dokonać wycinki drzew i poszerzyć chodnik przynajmniej do szerokości tej samej jak przed i po zwężeniu odcinka chodnika.

Wąski chodnik w opisanym miejscu stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu przede wszystkim pieszych. Należy dodać, że ul. Długa łączy Radzionków z osiedlami północnej części Bytomia, dlatego też natężenie ruchu zarówno na jezdni jak i na chodniku jest duże. Dodatkowy ruch pieszych generuje w tym miejscu supermarket Kaufland, położony po przeciwnej stronie ul. Długiej. Wymieniony odcinek chodnika stanowi tzw. wąskie gardło na ciągu pieszym od Radzionkowa do Bytomia. W miejscu zawężonego chodnika nie przejdzie chociażby kobieta z wózkiem dziecięcym, bo chodnik jest za wąski a do tego wyboisty. Korzenie drzew niszczą nawierzchnię chodnika w miejscu zawężenia. Często dochodzi do sytuacji, że piesi chcąc się wyminąć wchodzą na jezdnię w opisanym miejscu stwarzając bardzo duże niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Mając na uwadze powyższe realizacja mojego wniosku jest w pełni uzasadniona.

Adam Chmiel

Przewodniczący Rady Powiatu
W odpowiedzi na wniosek radnego Józefa Korpaka w sprawie przebudowy chodnika na fragmencie ul. Długiej w Radzionkowie informuję, że optymalnym rozwiązaniem byłaby przebudowa całego fragmentu chodnika pomiędzy skrzyżowaniem ulic; Długiej, Danieleckiej i granicą powiatu.
Łączna długość chodnika wynosi 173mb, z czego tzw. „wąskie gardło” ma długość 45mb
i zlokalizowane jest w środkowej części chodnika, o którym mowa powyżej. W związku z powyższym wskazany byłby remont całego odcinka chodnika wraz z wymianą krawężnika, wycinką drzew i poprawą odwodnienia Szacunkowy koszt realizacji wniosku w tym zakresie wynosi ok. 50 OOOzł. Poprawa sytuacji na zawężonym odcinku 45mb to koszt ok. 15 OOOzł, Przedstawione koszty obejmują poszerzenie nasypu w związku ze znaczną różnicą wysokości pomiędzy koroną drogi, a terenem przyległym, wycinkę drzew, ułożenie chodnika wraz z podbudową i dostosowanie jego przebiegu do pozostałego fragmentu.

Ostateczna decyzja o realizacji zadania, w tym o zakresie rzeczowym uzależniona jest od możliwości finansowych Obecnie Zarząd Dróg Powiatowych nie posiada środków na realizację tego zadania.