Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

20 lat po likwidacji… Niekończąca się opowieść o Zakładach Chemicznych Tarnowskie Góry

W ostatnim czasie odbyły się dwa spotkania z udziałem przedstawiciela Zarządu Powiatu dotyczące likwidacji odpadów niebezpiecznych pozostałych po Zakładach Chemicznych Tarnowskie Góry w likwidacji. Jedno miało miejsce 22 kwietnia 2015 roku w Ministerstwie Środowiska z udziałem Wiceministra Środowiska p. Stanisława Gawłowskiego, posła Tomasza Głogowskiego oraz prezesa WFOŚiGW Andrzeja Pilota. Drugie natomiast odbyło się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego z udziałem Marszałka Woj. Śląskiego Wojciecha Saługi, posła Tomasza Głogowskiego i również prezesa WFOŚiGW Andrzeja Pilota.

Relacje z tych spotkań były bardzo lakoniczne i właściwie nie wiadomo, jakie ustalenia zapadły w wyniku prowadzonych rozmów.

Dlatego też proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy zostały przyjęte jakiekolwiek uzgodnienia bądź ustalenia zarówno na spotkaniu w Warszawie jak i na spotkaniu w Katowicach w sprawie dalszego trybu realizacji i finansowania likwidacji odpadów niebezpiecznych pozostałych po byłych Zakładach Chemicznych Tarnowskie Góry?

  2. Jakie stanowisko na poszczególnych spotkaniach prezentował Wicestarosta Marian Szukalski, jako przedstawiciel Zarządu Powiatu Tarnogórskiego?

  3. Czy z przebiegu wymienionych spotkań sporządzone zostały notatki służbowe, co wynika z ogólnie obowiązującej pragmatyki urzędniczej? Proszę o udostępnienie kserokopii notatek służbowych z tych spotkań.

  4. Kiedy ponownie rozpoczną się prace polegające na unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych oraz rekultywacji terenów po Zakładach Chemicznych Tarnowskie Góry w likwidacji oraz jaki jest przewidywany zakres rzeczowy i harmonogram tych prac?

Adam Chmiel

Przewodniczący Rady Powiatu 
W odpowiedzi na interpelację radnego Józefa Korpaka informuję, it celem spotkania zarówno w Ministerstwie Środowiska w Warszawie (w dniu 22.04.2015r.) jak również w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowice ( w dniu 29.04.2015r.) było przeprowadzenie rozmów w zakresie uzyskania dotacji na realizację zadania związanego z likwidacją odpadów niebezpiecznych i rekultywacją terenów skażonych po byłych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry”.

W tracie rozmów strony zaprezentowały stanowiska odnośnie potrzeb i możliwości finansowania ww. zadania.
Charakter spotkań oraz zakres rozmów nie wymagał sporządzenia notatek z ich przebiegu. Bez względu na ten fakt, kwestią najistotniejszą dla całokształtu sprawy było otwarcie drogi umożliwiającej otrzymanie przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach niezbędnych środków na wykonanie zadania.

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w dniu 22 kwietnia 2015 r. wyraziła zgodę na udzielenie promesy finansowania ww. zadania. Informacja o udzieleniu promesy została przekazana do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przeprowadza ocenę merytoryczną wniosku i nie zajął jeszcze stanowiska w sprawie. W związku z powyższym nie jest możliwe wskazanie terminu rozpoczęcia prac, gdyż uwarunkowane to jest zawarciem umów z instytucjami finansującymi zadanie.

Zakres rzeczowy przewiduje unieszkodliwienie poprzez składowanie ok 153 tys. m3 odpadów ze zwałowisk nr 4, 4A i 6 oraz z terenów byłego zakładu, a następnie poddanie rekultywacji obszaru o pow. 18,9 ha,na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa Wydzielony zakres zadania nie obejmuje unieszkodliwienia odpadów ze zwałowiska nr 1 oraz zamknięcia kwater K4 i K5 Centralnego Składowiska Odpadów. Okres realizacji prac został oszacowany na 3,5 roku.

cz. II

W związku z niepełną odpowiedzią na moją interpelację z dnia 21 maja 2015 r. dotyczącą likwidacji odpadów niebezpiecznych pozostałych po Zakładach Chemicznych Tarnowskie Góry ponownie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy zostały przyjęte jakiekolwiek uzgodnienia bądź ustalenia zarówno na spotkaniu w Warszawie jak i na spotkaniu w Katowicach w sprawie dalszego trybu realizacji i finansowania likwidacji odpadów niebezpiecznych pozostałych po byłych Zakładach Chemicznych Tarnowskie Góry?

  2. Kiedy ponownie rozpoczną się prace polegające na unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych oraz rekultywacji terenów po Zakładach Chemicznych Tarnowskie Góry w likwidacji oraz jaki jest przewidywany zakres rzeczowy i harmonogram tych prac?

Po wypowiedzi Wicestarosty p. M. Szukalskiego, że likwidacja odpadów niebezpiecznych nie będzie dofinansowana z funduszy Unii Europejskie proszę o odpowiedź na pytania:

  1. Kto podjął decyzję o rezygnacji likwidacji odpadów niebezpiecznych z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej oraz jakie przedstawiono uzasadnienie takiej decyzji?

  2. Dlaczego planowane jest unieszkodliwienie jedynie ok.153 tys. m3 odpadów ze zwałowisk nr 4,4A i 6?

  3. Kiedy nastąpi likwidacja odpadów niebezpiecznych położonych na zwałowisku nr1, gdzie zalega jeszcze ok.255 tys. m3 odpadów?

  4. Wiadomo, że likwidacja odpadów niebezpiecznych z pominięciem zwałowiska nr 1 spowoduje dodatkowe koszty. Jakie dodatkowe koszty zostaną poniesione? Proszę o podanie szacunkowych wyliczeń w tym zakresie.

***

W 1995 roku Zakłady Chemiczne Tarnowskie Góry, jako przedsiębiorstwo państwowe zostało postawione w stan likwidacji, w toku której likwidator został zobowiązany do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych i rekultywacji terenów skażonych. Obecnie mamy rok 2015, czyli mija właśnie 20 – ta rocznica od decyzji o likwidacji Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach, a w dalszym ciągu bomba ekologiczna pozostała po tych zakładach w postaci odpadów niebezpiecznych nie została „rozbrojona”. Odpady niebezpieczne ciągle zalegają w ogromnych ilościach (ok. 408 tys. m3) na gruncie i przenikają pod ziemię zatruwając zbiorniki wód podziemnych w szczególności główny zbiornik wód podziemnych 330 – Gliwice. W 2009 roku ostatni raz pozyskano środki na zadanie likwidacji odpadów niebezpiecznych, dzięki czemu w latach 2010-2012 Powiat Tarnogórski zrealizował zadanie polegające na unieszkodliwieniu 75,5 tys. m3 odpadów niebezpiecznych oraz dokończeniu rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów na terenie byłych Zakładów Chemicznych. Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków NFOŚiGW (ok. 6,7 mln zł), WFOŚiGW
(ok. 3,4 mln zł) oraz środków własnych powiatu (45 tys. zł).