Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

W oczekianiu na odpowiedzi Starosty Burdziaka

Z uwagi na fakt, że pomimo upływu dwóch miesięcy jak do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi na moją interpelację wygłoszoną na sesji Rady Powiatu Tamogórskiego w dniu 17.12. 2014 roku, zwracam się ponownie do Zarządu Powiatu o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1.    Jaką wizję funkcjonowania Powiatu Tamogórskiego jako jednostki samorządu terytorialnego zamierza realizować obecny Zarząd Powiatu?

2.    Jakie pomysły, propozycje posiada obecny Zarząd Powiatu w zakresie zwiększenia dochodów budżetowych i poza budżetowych, aby przełamać obecną niemożność właściwego poziomu finansowania zadań realizowanych przez Powiat Tamogórski?

3.    Jakim dziedzinom działalności Powiatu Tamogórskiego obecny Zarząd Powiatu zamierza nadać priorytet w wydatkach budżetowych?

4.    Czy obecny Zarząd Powiatu zamierza sporządzić tzw. „bilans otwarcia” V kadencji samorządu powiatu tamogórskiego? Jeżeli tak, to czy ten dokument zostanie podany do publicznej wiadomości?

***

Tarnowskie Góry, dnia 11.03.2015 r.
Adam Chmiel Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego
W odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnego Józefa Korpaka w dniu 19.02.2015r wyjaśniam, co następuje :

Ad.l Wizję funkcjonowania Powiatu Tarnogórskiego jako jednostki samorządu terytorialnego obecny Zarząd Powiatu opierać będzie na pewno na dwóch podstawowych aktualnie obowiązujących dokumentach tj. planie rozwoju lokalnego Powiatu Tarnogórskiego i Strategii Rozwoju Powiatu przygotowanych również z Pana udziałem w poprzednich latach.

Ad.2 Pomysły i propozycje w zakresie zwiększenia dochodów budżetowych i poza budżetowych do finansowania zadań realizowanych przez Powiat Tamogórski Zarząd Powiatu przedstawi radnym w najbliższym czasie po uchwaleniu budżetu na 2015.r oraz po wprowadzeniu w realizację planu naprawczego, który jak zapewne Panu wiadomo wprowadza duże ograniczenia w wydatkach budżetowych. Aktualny Zarząd Powiatu ma dobiy plan i bardzo śmiałe pomysły inwestycyjne, które nie mogą jednak zostać w całości zrealizowane w tym roku z powodu zaszłości finansowych z poprzednich lat i przez wdrażany z tego powodu plan naprawczy.

Ad.3 Podstawową „dziedziną” działalności Zarządu Powiatu będzie wprowadzenie zgodnie z uchwalonymi założeniami planu naprawczego racjonalnego i oszczędnego gospodarowania wydatkami budżetowymi. Zarząd zajmie się również profesjonalnym przygotowaniem budżetu na 2016r., w którym zostaną zaplanowane realne wydatki inwestycyjne na przyszły rok budżetowy.
Ad.4 Zarząd Powiatu poważnie bierze pod uwagę przeprowadzenie audytu za ostatnie 10 lat działalności Starostwa Powiatowego i jego jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarności i celowości wydatkowania środków publicznych z podziałem na poszczególne kadencje sprawowane w poprzednich latach.Po sporządzeniu w/w dokumentu zostanie on upubliczniony do wiadomości mieszkańców na stronie internetowej Starostwa oraz wydany w formie białej księgi Powiatu Tarnogórskiego.

Przygotowania do przeprowadzenia w/w inicjatywy są w toku a jedyną przeszkodą, która wstrzymuje jej realizację to aktualnie brak środków budżetowych przewidzianych w tegorocznym budżecie.

W odpowiedzi na Pana zarzuty i określenia, których użył Pan w swoim uzasadnieniu stanowczo oświadczam, że nie podzielam ich w całości. Stwierdzam, że pytania, które zawierała Pana interpelacja były na tyle ogólnikowe i mało precyzyjne, że bez zasięgnięcia opinii kilku specjalistów od filozofii ekonomii materialnej nie można było udzielić Panu od razu pełnej odpowiedzi w terminie zapisanym w statucie powiatu.

STAROSTA