Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Budżet niewykonany, czyli rozliczenie koalicji PO – Przyjazny Samorząd (PSL) za 2014 rok

 

Rada Powiatu Tarnogórskiego w dniu 16 czerwca 2015 roku rozpatrywała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2014 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu z tego tytułu.

Porównanie budżetu Powiatu Tarnogórskiego uchwalonego na 2014 rok do jego wykonania przedstawia poniższa tabela:

Lp. Wyszczególnienie

Plan roczny [zł] 2014

Wykonanie budżetu [zł] 2014

Wykonanie budżetu w %

Wykonanie – Plan 2014

1.

Dochody ogółem, w tym:

144 684 480

138 467 975

95,7%

-6 216 505

1a

dochody bieżące

136 003 071

135 951 841

100,0%

-51 230

1b

dochody majątkowe

8 681 409

2 516 135

29,0%

-6 165 275

2.

Wydatki ogółem, w tym:

140 250 672

134 552 793

95,9%

-5 697 879

2a

wydatki bieżące

131 578 712

131 157 245

99,7%

-421 467

2b

wydatki majątkowe (inwestycyjne)

8 671 960

3 395 548

39,2%

-5 276 412

3.

Deficyt/Nadwyżka budżetu

4 433 808

3 915 183

88,3%

-518 625

4.

Przychody ogółem

1 072 000

0

0,0%

-1 072 000

5.

Rozchody ogółem

5 505 808

5 505 808

100,0%

0

6.

Wynik budżetu (1+4-2-5)

0

-1 590 625

-1 590 625

Jak wynika z powyższej tabeli budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok nie został wykonany zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Budżet planowany jako zrównoważony – wynik budżetu „0” zamknął się wynikiem ujemnym ( – 1,59 mln zł). Oznacza to, ze Zarząd Powiatu koalicji PO-Przyjazny Samorząd po raz kolejny zamyka budżet minusem, który został sfinansowany subwencją i dotacją wpływającą na rachunek Powiatu Tarnogórskiego w grudniu 2014, a przeznaczoną na wydatki roku 2015.

Reasumując środki przeznaczone na 2015 rok w kwocie niebagatelnej 1,59 mln złotych zostały skonsumowane już w grudniu 2014 roku. Jak wynika z powyższego niemożność koalicji PO – Przyjazny Samorząd pozyskania w odpowiedniej wysokości dochodów do budżetu Powiatu Tarnogórskiego po raz kolejny stanowi poważną barierę w rozwoju naszego powiatu, który zamiast inwestować musi ograniczać się do realizacji jedynie wydatków bieżących.

Nie wykonanie dochodów majątkowych w 2014 roku spowodowało m.in. ograniczenie lub rezygnację z następujących inwestycji:

Lp.

Nazwa zadania

Kwota w budżecie na 2014 rok [tys.zł]

Wykonanie [tys.zł]

Przyczyna

1.

Rewitalizacja pałacu w Nakle Śl. (Centrum Kultury Śląskiej – etap II)

2 536,7

0

Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków UE.

2.

Przebudowa mostu w miejscowości Zielona w gminie Kalety (droga powiatowa 2335 S)

1000,0

0

Projekt nie uzyskał dotacji z Min. Infrastruktury

3.

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej ul.Pastuszki w Tarnowskich Górach

800,7

596,1

Niewykonanie dochodów majątkowych

4.

Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (Mechanik)

520,0

0

Niewykonanie dochodów majątkowych

5.

Budowa chodnika wraz z systemem odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 3224 S – Przezchlebie – Świętoszowice

385,0

ok.30

Niewykonanie dochodów majątkowych

6.

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy PMDK im. H. Jordana w Tarnowskich Górach

300,0

0

Niewykonanie dochodów majątkowych

7.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuczów i Miotek w gminie Kalety wraz z odwodnieniem drogi powiatowej 3248 S

265,8

183,3

Niewykonanie dochodów majątkowych

8.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3210 S, ul. Głównej w miejscowości Zendek

100,0

0

Niewykonanie dochodów majątkowych

Ponadto z powodu ograniczenia wydatków nie zrealizowano lub ograniczono następujące zadania remontowe:

Lp.

Nazwa zadania

Kwota w budżecie na 2014 rok [tys.zł]

Wykonanie [tys.zł]

1.

Remont chodnika w ciągu ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie

280,0

ok.90,0

2.

Remont chodnika w ciągu ul. Ks. Płonki w Tarnowskich Górach

125,0

0

3.

Remont ul. Repeckiej w Tarnowskich Górach

100,0

0

4.

Remont chodnika w ciągu ul. 1-go Maja w Kaletach

100,0

ok. 30

5.

Remont chodnika w ciągu ul. Sienkiewicza w Tarnowskich Górach

100,0

0

6.

Remont chodnika w ciągu ul. Górniczej w Tarnowskich Górach

100,0

0

Jak można się domyślić niewykonanie budżetu za 2014 rok nie stanowiło, żadnej przeszkody dla radnych koalicji PO-Przyjazny Samorząd vel PSL do udzielenia sobie absolutorium za 2014 rok. Dla niewtajemniczonych dziwić może postawa radnych PiS z aktualnym starostą Józefem Burdziakiem na czele, którzy również głosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu autorstwa PO i PSL. Wtajemniczeni rozumieją jednak, że starosta Józef Burdziak był zobowiązany do głosowania za udzieleniem absolutorium przynajmniej z dwóch powodów:

  1. Pan Burdziak z pełnym zaangażowaniem w poprzedniej kadencji (2010 – 2014) wspierał koalicję PO – Przyjazny Samorząd (PSL) i lojalnie bierze za nią odpowiedzialność,

  2. Pan Burdziak jest konformistą i nie będzie podcinał gałęzi na której siedzi, tj. nie po to p. Burdziak wprowadził PiS do koalicji PO-PSL, żeby teraz drżeć o swój stołek, wszak nieudzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium wiązałoby się z głosowaniem wniosku o odwołanie obecnego Zarządu Powiatu tj. zarządu koalicji PO – PiS – Przyjazny Samorząd (PSL).

Meandry polityki powiatowej w Tarnowskich Górach kończą się zatem ciekawą konkluzją w której, rzecz w Polsce niespotykana, PiS udziela absolutorium za niewykonanie budżetu w 2014 roku koalicji PO – PSL.

Konkluzja ta jest jednak niczym w porównaniu z tym, że czekają nas kolejne lata miernego zarządzania powiatem i jego jednostkami oraz przeniesionego z poprzedniej kadencji braku pomysłu za zwiększenie dochodów Powiatu Tarnogórskiego, a tym samym dalszego utrwalania bierności, marazmu, stagnacji i ogólnej niemożności.

Józef Korpak

Radny Powiatu Tarnogórskiego

z listy RAŚ