Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Pieniądze dla Radzionkowa – czy powiat wykorzysta szansę?

W związku z planowaną kompleksową rewitalizacją obszarów zdegradowanych na terenie miasta Bytom i miasta Radzionków, na którą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zostanie przeznaczonych 105 mln euro tj. ok. 420 mln zł w tym ok. 20 mln zł dla miasta Radzionków, proszę o odpowiedź na następujące pytania :

  1. Czy znane są już konkretne projekty, które będą realizowane na obszarach tzw. strategicznej interwencji zarówno w sferze infrastruktury technicznej jak i w sferze infrastruktury społecznej ?

  2. Czy Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ma zamiar włączyć się w realizację ww. projektów lub zgłosić projekty komplementarne zwłaszcza, że jeden z obszarów strategicznej interwencji położony jest na terenie miasta Radzionków, czyli na obszarze powiatu tarnogórskiego?

  3. Czy Zarząd Powiatu Tarnogórskiego zwrócił się z propozycją współpracy do miasta Bytom oraz do miasta Radzionków w zakresie optymalnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację obszarów zdegradowanych gospodarczo i społecznie na terenie miasta Bytom i miasta Radzionków? Jeżeli tak to proszę o informację, jakie propozycje współpracy zostały skierowane do miasta Radzionków, a jakie do miasta Bytom?

Uzasadnienie interpelacji/ wniosku /zapytania:

Zgodnie z założeniami śląskiego RPO projekty zarówno bytomskiego jak i radzionkowskiego obszaru strategicznej interwencji mają odpowiadać potrzebom kompleksowej rewitalizacji, stąd mają obejmować wiele obszarów działań inwestycyjnych i społecznych. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają koncentrować się przede wszystkim na dzielnicach dotkniętych restrukturyzacją przemysłu ciężkiego. W przypadku miasta Radzionków dotyczy to głównie dzielnicy Rojca, gdzie zlokalizowane są tereny zdegradowane działalnością byłej KWK Powstańców Śl. Ruch II (dawna KWK Radzionków) oraz innych zakładów, które kiedyś prowadziły działalność gospodarczą na tym terenie. Należy nadmienić, że przez dzielnicę Rojca przebiega ciąg dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych m.in. ul. Z. Nałkowskiej, która w dalszym ciągu od blisko 5 lat, czeka na realizację ostatniego etapu modernizacji. Uważam, że w sferze projektów infrastrukturalnych konieczne jest powiązanie modernizacji ul. Z. Nałkowskiej, ul. Szybowej oraz przepustu pod linią kolejową Radzionków – Piekary Śl. Szarlej z rewitalizacją dzielnicy Rojca. Być może do projektów infrastrukturalnych należy włączyć również modernizację ul. Sikorskiego, która także jest drogą powiatową. Uważam ponadto, że Powiat Tarnogórski koniecznie powinien włączyć się w rewitalizację społeczną nie tylko w odniesieniu do miasta Radzionków, ale również miasta Bytom, które jest strategicznym sąsiadem Powiatu Tarnogórskiego. Chodzi przede wszystkim o cały szereg zamierzeń nakierowanych na przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizację rynku pracy, a także rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Chodzi również o przedsięwzięcia z dziedziny edukacji i kultury. W zakresie edukacji konieczna jest również poprawa infrastruktury otoczenia Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych położonego w Radzionkowie – Rojcy przy ul. Z. Nałkowskiej 2. Chodzi głównie o modernizację boiska szkolnego oraz wykonanie nowego ogrodzenia tej placówki szkolnej. Ważne byłoby również włączenie Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w proces rewitalizacji społecznej dzielnicy Rojca.

Mając na uwadze powyższe stwierdzam, że odpowiedź na moją interpelację jest zasadna.

(-) Józef Korpak