Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Śląska mniejszość etniczna? Tak!

Na sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego, która odbyła się 2 lutego 2016 roku rozpatrywany był projekt uchwały przygotowany przez radnego Józefa Korpaka w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego poparcia dla obywatelskiego projektu zmiany ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Projekt , który został zgłoszony przez grupę radnych został po dyskusji przyjęty przez Radę Powiatu Tarnogórskiego w głosowaniu 13 radnych za, 3 przeciw oraz 5 wstrzymujących się. W załączeniu zgłoszony przez radnych projekt uchwały oraz przyjęta przez Radę Powiatu Tarnogórskiego uchwała nr XV/130/2016 z dnia 2 lutego 2016 roku.

Od kilku lat środowiska śląskie zabiegają o uznanie praw Ślązaków poprzez stosowny wpis do ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o uznanie gwary śląskiej jako języka regionalnego , podobnie jak to ma miejsce z językiem kaszubskim, który ustawa z dnia 6 stycznia 2005 roku definiuje jako język regionalny.

Z inicjatywy Rady Górnośląskiej, która skupia 11 śląskich organizacji i stowarzyszeń m.in. Związek Górnośląski, Ruch Autonomii Śląska, Przymierze Śląskie, został przygotowany obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy dnia 5 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, który uzyskał poparcie ponad 140 tys. osób i w lipcu 2014 roku został złożony w Sejmie RP. Niestety do końca VII kadencji Sejmu RP(2011-2015) projekt ten nie został uchwalony. W obecnej VIII kadencji Sejmu RP projekt trafił ponownie pod obrady polskiego parlamentu. Ponowne pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Druk sejmowy nr 27) odbyło się 15 stycznia 2016 roku. Projekt prezentował w Sejmie RP dr Jerzy Gorzelik jako przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. W dniu 30 stycznia 2016 roku odbyło się głosowanie w sprawie skierowania projektu ustawy do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W głosowaniu 249 posłów za, 51 przeciw, 124 wstrzymujących się projekt został skierowany do dalszych prac legislacyjnych.

Należy podkreślić, że uznanie praw mniejszości śląskiej przyczyni się do zachowania kultury i tradycji Górnego Śląska oraz uznania gwary śląskiej jako języka regionalnego. Ponadto realizacja prawa osób do nauki historii i kultury mniejszości oraz nauki języka regionalnego odbywa się na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, czyli przy pełnym wsparciu organów władzy publicznej, w tym wsparciu finansowym w postaci dotacji celowych lub podmiotowych.

Dotacje te mogą być przeznaczone m.in. na:

  • działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości,

  • wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości lub w języku polskim w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku,

  • wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości,

  • ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości,

  • działalność świetlicową,

  • prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości,

  • edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach.

załączniki: