Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Sprawność Zarządu Powiatu – 12%

Sprawność Zarządu Powiatu – 12%

Zarząd Powiatu przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2015 rok. Był to pierwszy rok, kiedy Zarząd Powiatu koalicji PiS – PO – Przyjazny Samorząd, ponosi pełną odpowiedzialność za sprawy Powiatu Tarnogórskiego. Z uwagi na to, że w poprzedniej kadencji w 2014 roku Zarząd Powiatu podobnej koalicji PO – Przyjazny Samorząd przygotował budżet na 2015 rok, który został negatywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, istniała konieczność opracowania programu naprawczego i następnie przyjęcia budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok. Program naprawczy został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tarnogórskiego w dniu 17.02.2015 roku. Zasadniczym elementem tegoż programu, była konsolidacja zadłużenia powiatu poprzez emisję obligacji komunalnych w kwocie 15,955 mln zł, co umożliwiło spłatę ok. połowy zadłużenia i rozłożenie go na dalsze lata. Spłata obligacji nastąpi w latach 2019 – 2026, czyli w okresie 8 lat. Można powiedzieć, że naprawa finansów Powiatu Tarnogórskiego polegała jedynie na operacji finansowej przesunięcia spłaty połowy zadłużenia na lata 2019 – 2026, czyli mówiąc kolokwialnie „przerolowania” zadłużenia powiatu o 6 lat, do roku 2026. Wcześniej spłata zadłużenia planowana była do roku 2020.

Pozostałe elementy programu naprawczego m.in. takie jak:

  1. Ograniczenie wydatków poprzez:

    • optymalizację zakupu energii elektrycznej w Starostwie Powiatowym oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,

    • przeniesienie siedziby Powiatowego Urzędu Pracy do budynku wchodzącego w skład powiatowego zasobu nieruchomości,

    • zmiana siedziby Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i przeniesienie jej do budynku stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego,

  1. Zwiększenie dochodów poprzez:

    • wzrost wpływów ze sprzedaży mienia należącego do powiatowego zasobu nieruchomości,

oraz szereg innych nie zostały zrealizowane.

Budżet Powiatu Tarnogórskiego został uchwalony dopiero 24.03.2015 roku.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Lp.

Wyszczególnienie

Plan roczny1 2015 [zł]

Wykonanie budżetu 2015 [zł]

Wykonanie budżetu w %

Wykonanie – Plan 2015

1.

Dochody ogółem, w tym:

138 315 813

133 999 452

96,88%

-4 316 361

1a

dochody bieżące

132 229 778

133 256 597

100,78%

1 026 819

1b

dochody majątkowe

6 086 035

742 855

12,21%

-5 343 180

2.

Wydatki ogółem, w tym:

135 431 001

127 763 687

94,34%

-7 667 314

2a

wydatki bieżące

129 957 391

127 100 342

97,80%

-2 857 049

2b

wydatki majątkowe (inwestycyjne)

5 473 610

663 344

12,12%

-4 810 266

3.

Deficyt/Nadwyżka budżetu

2 884 812

6 235 765

216,16%

3 350 953

4.

Przychody ogółem

16 505 600

15 955 000

96,66%

-550 600

5.

Rozchody ogółem

19 390 412

19 390 412

100,00%

0

6.

Wynik budżetu (1+4-2-5)

0

2 800 353

2 800 353

Jak wynika z powyższego zestawienia budżet został wykonany poniżej założeń planowych zarówno po stronie wydatków jak i po stronie dochodów. Najgorzej przedstawia się wykonanie dochodów majątkowych oraz wykonanie wydatków majątkowych. W obydwu przypadkach wykonanie jest na poziomie 12%. Brak wykonania wydatków majątkowych, do których zalicza się przede wszystkim inwestycje i zakupy inwestycyjne, stał się głównym źródłem skumulowania nadwyżki, która wyniosła 216% planu. Ostatecznie wynik budżetu za 2015 rok jest dodatni i zamknął się kwotą 2,8 mln zł. Wszystko to zostało osiągnięte dzięki ograniczeniu do minimum wydatków majątkowych powiatu, ograniczeniu do minimum wydatków bieżących w tym remontów, przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów bieżących, głównie z tytułu wzrostu kwoty wynikającej z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Należy jeszcze dodać, że w toku wykonywania budżetu okazało się, że nie zabezpieczono wystarczających środków na wydatki oświatowe, co skutkowało tym, że zmniejszono m.in. wydatki w dziale Drogi publiczne powiatowe i w wielu innych działach, aby kwotę ok. 1,5 mln złotych przekazać na wydatki konieczne w szkołach i palcówkach oświatowych.

W wyniku działań Zarządu Powiatu w 2015 roku nie zrealizowano m.in. następujących inwestycji:

Lp.

Nazwa zadania

Kwota w budżecie na 2015 rok [tys.zł]

Wykonanie [tys.zł]

1.

Modernizacja i wyposażenie budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (Mechanik)

2 073,5

0

2.

Modernizacja siedziby Powiatowego Centrum Aktywności Społecznej – siedziba PCPR ul. Sienkiewicza 16

1 681,9

0

3.

Termomodernizacja budynku I LO im. S. Sempołowskiej

733,5

0

4.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3210 S, ul. Głównej w miejscowości Zendek2

196,0

177,8

5.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla obiektów zlokalizowanych w parku Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku

150,0

0

6.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuczów i Miotek w gminie Kalety wraz z odwodnieniem drogi powiatowej 3248 S

110,0

0

7.

Budowa chodnika ul. Pyskowicka w Łubiu

75,0

0

8.

Rozbudowa piłko chwytów – boisko Orlik przy Zespole Szkół Techniczno – Usługowych w Tarn. Górach.

55,0

0

9.

Przebudowa mostu w ciągu ul. Ks. Drozdka w Kaletach

70,7

33,2

Wydatki inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego w latach 2007 – 2015 obrazuje Wykres nr 1. Jak wynika z Wykresu nr1 wydatki inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego w 2015 roku zbliżyły się do zera. Stanowią tylko 0,5% wydatków ogółem. Tak miernego wyniku Powiat Tarnogórski nie notował prawdopodobnie od początku swojego istnienia po restytucji tj. od 1999 roku.

Inwestycje podejmowane przez powiaty czy inne samorządy są podstawowym czynnikiem rozbudowy lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej, a w konsekwencji są czynnikiem umożliwiającym rozwój społeczno – gospodarczy na danym obszarze. Brak inwestycji a tym bardziej brak remontów prowadzi wprost do degradacji infrastruktury technicznej i społecznej na tym obszarze, a więc pogorszenia jakości życia mieszkańców oraz hamowania przedsiębiorczości, gdyż do instrumentów wspierania przedsiębiorczości zalicza się m.in. wydatki inwestycyjne jst.

Wykres nr 1.

Władze samorządowe, decydując o poziomie wydatków inwestycyjnych i kierunkach ich wydatkowania, mogą stwarzać warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości, co w konsekwencji może przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego. Tak twierdzą ekonomiści. Niestety Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego ta wiedza jest obca, lepiej jest dbać o to, by inwestycji i remontów w powiecie było jak najmniej.

Wystarczy, że zgadzają się wskaźniki budżetowe, poprawne są sprawozdania finansowe a jakość życia mieszkańców i rozwój powiatu specjalnie nas nie interesuje. Mieszkańcy i tak będą na nas głosować. To jest cała filozofia działania obecnego Zarządu Powiatu autorstwa partii PiS, PO i stowarzyszenia Przyjazny Samorząd.

Dla porównania przedstawiam jak kształtują się wydatki majątkowe (na które składają się głównie wydatki inwestycyjne) w innych powiatach ziemskich Województwa Śląskiego, co obrazuje Wykres nr 2. Dane do Wykresu zostały zaczerpnięte z opracowań RIO w Katowicach.

Wykres nr 2

Widać wyraźnie jakie miejsce wśród powiatów ziemskich w kategorii wydatków majątkowych zajmuje Powiat Tarnogórski w Województwie Śląskim. Nie jest to zwykłe ostatnie miejsce jest to po prostu dno, na które Powiat Tarnogórski został ściągnięty dzięki działaniom koalicji PO – Przyjazny Samorząd w latach 2010 – 2014 oraz dzięki kontynuacji tej polityki przez aktualną nieco zmodyfikowaną koalicję PiS-PO-Przyjazny Samorząd w latach 2014-2016. Nie można tej sytuacji tłumaczyć, że generalnie w powiatach ziemskich sytuacja finansowa jest kiepska. Poniżej przedstawiam Wykres nr 3, który obrazuje dochody majątkowe wykonane w powiatach ziemskich w 2015 roku. To dzięki tym dochodom powiaty ziemskie inwestują i to wcale niemałe środki np. powiat bielski wydatki inwestycyjne 35,2 mln zł bo pozyskano 25,7 mln zł dochodów majątkowych, powiat zawierciański wydatki inwestycyjne 42,8 mln zł bo pozyskano 23,3 mln dochodów majątkowych, powiat częstochowski wydatki inwestycyjne 25,5 mln zł bo pozyskano 21,4 mln zł dochodów majątkowych itd.

wykres3

Reasumując należy stwierdzić, że radni PiS, PO i Przyjaznego Samorządu, którzy najprawdopodobniej udzielą absolutorium Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego za 2015 rok, przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność za dalszą stagnację, marazm i bierność w Powiecie Tarnogórskim.

Nie zgadzam się z tym, dlatego będę głosował przeciw udzieleniu absolutorium obecnemu Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

Józef Korpak

Radny Powiatu Tarnogórskiego

1 Plan w wersji pierwotnej Uchwała nr V/57/2015 z dnia 24.03.2015

2 Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego