Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Wniosek ws. projektów mieszkańców, które nie uzyskały finansowania

W nawiązaniu do przeprowadzonej procedury wyłonienia projektu do sfinansowania w ramach budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok wnioskuję, aby pozostałe projekty, które zostały zgłoszone przez mieszkańców powiatu tarnogórskiego, a nie uzyskały finansowania, w szczególności dotyczące budowy, modernizacji bądź remontów dróg i chodników powiatowych uzyskały pierwszeństwo w zakresie realizowanych zadań przez Zarząd Powiatu w 2018 roku.

Przeprowadzona procedura wyłonienia projektu do sfinansowania w ramach budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok wskazuje na duże zainteresowanie i aktywność mieszkańców naszego powiatu w zakresie realizacji zadań przypisanych do kompetencji Powiatu Tarnogórskiego. Najwięcej głosów zdobył projekt „Budowa oświetlenia parku wokół Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim”, z czego należy się cieszyć, bo park powinien być lepiej eksponowany. Nie mniej w ramach budżetu partycypacyjnego zgłoszono 21 innych projektów, w tym 11 projektów dotyczyło budowy, modernizacji bądź remontu dróg i chodników powiatowych. W jakimś wycinku pokazuje to skalę potrzeb na drogach powiatowych. Moim zdaniem należy docenić aktywność mieszkańców w zakresie doprowadzenia do właściwego stanu dróg i chodników powiatowych, dlatego też zasadne jest, aby Zarząd Powiatu realizując zadania na drogach powiatowych w pierwszej kolejności przyjął do wykonania projekty zgłoszone przez mieszkańców powiatu w ramach budżetu partycypacyjnego. Zasadne jest również docenienie aktywności mieszkańców i nadanie pierwszeństwa do realizacji pozostałym zadaniom zgłoszonym w ramach budżetu partycypacyjnego i spełniającym wymogi formalne.

Mając na uwadze powyższe uważam mój wniosek za w pełni uzasadniony.