Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Krótkie sprawozdanie z kadencji 2014 – 2018

Miało być krótkie sprawozdanie z minionej kadencji tj. 2014 – 2018 w Radzie Powiatu Tarnogórskiego, więc będzie krótko. Kadencja nie zaczęła się szczęśliwie, bo na początku tj. w listopadzie 2014 roku zawiązała się koalicja PO – PiS i Przyjazny Samorząd ze starostą Józefem Burdziakiem (PiS) na czele. Wicestarostą został p. Marian Szukalski (PO) a członkami Zarządu Powiatu panowie Andrzej Elwart (PSam.), Sławomir Wilk (PSam.) i Gustaw Jochlik (PO).

Tak zestawiona, żeby nie powiedzieć sklecona koalicja nie radziła sobie z wieloma zadaniami powiatu, a im dłużej trwała tym większe problemy miała sama ze sobą, aż wreszcie rozpadła się. W kwietniu 2017 roku zawiązała się nowa koalicja w składzie Inicjatywa Obywatelska – PO i Radni Niezależni ze starostą Krystyną Kosmalą na czele. Wicestarostą został rekomendowany przez PO Stanisław Torbus, który aktualnie lideruje stowarzyszeniu Nasz Samorząd. A członkami Zarządu Powiatu zostali Krzysztof Łoziński (IO), Adam Baron (Niezależni) aktualnie KWW Solidarnie dla Samorządu oraz Stanisław Wieczorek (IO).

Ta koalicja działa sprawniej aczkolwiek pozostawia również wiele do życzenia. Moje oczekiwania jako jedynego przedstawiciela reprezentującego ugrupowania śląskie w Radzie Powiatu Tarnogórskiego zarówno co do pierwszego Zarządu i Starosty Burdziaka jak i do utworzonego w ubiegłym roku Zarządu Powiatu były formułowane w postaci interpelacji i wniosków. Zestawienie moich interpelacji wraz z odpowiedziami znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Link do moich interpelacji to: https://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1801&parcat=1791&t=menu

W sumie z 83 złożonych przez radnych interpelacji 32 były mojego autorstwa, więc chyba słusznie uzyskałem tytuł najaktywniejszego radnego w kadencji 2014 – 2018. Złożyłem również kilkadziesiąt wniosków, w tym te najważniejsze do projektów budżetu powiatu na poszczególne lata tj. 2015, 2016, 2017, 2018. Do projektu budżetu na 2019 rok złożyłem następujące wnioski:
1. Budowa zaplecza sanitarno – szatniowego przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach – szacunkowy koszt realizacji zadania 300 000 zł.
2. Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Radzionków – Tarnowskie Góry (Bobrowniki Śląskie). Jest opracowana dokumentacja techniczna. Szacunkowy koszt realizacji zadania wg. informacji Zarządu Dróg Powiatowych.
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego pomiędzy Zespołem Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących a I LO im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.
4. Poszerzenie jezdni dróg powiatowych na niektórych skrzyżowaniach dróg w celu wyodrębnienia lewoskrętów. Proponuję wyodrębnienie lewoskrętów na następujących skrzyżowaniach:
a) Skrzyżowanie ul. Bytomskiej z ul. Kopernika w Tarnowskich Górach,
b) Skrzyżowanie ul. Bytomskiej z ul. Słoneczników w Tarnowskich Górach,
c) Skrzyżowanie ul. Opolskiej z ul. Opatowicką w Tarnowskich Górach,
d) Skrzyżowanie ul. Sikorskiego z ul. Skotnicką w Radzionkowie,
e) Skrzyżowanie ul. Nałkowskiej z ul. Szybową w Radzionkowie.
Szacunkowy koszt realizacji zadania wg. informacji Zarządu Dróg Powiatowych.
5. Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych.
6. Remont chodnika w ciągu ul. Ks. Dr. Knosały od ul. Św. Wojciecha do ul. Słowackiego.
7. Remont i modernizacja (zmiana przeznaczenia na ciąg rowerowo pieszy) chodnika w ciągu ul.J. Kużaja w Radzionkowie od skrzyżowania z ul. Gwarków do ul. Nieznanego Żołnierza.
8. Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej ul. Kużaja przystanki Rojca Nieznanego Żołnierza.
Jak wynika z powyższego w powiecie tarnogórskim w dalszym ciągu jest wiele spraw do załatwienia.
A co udało się zrealizować? Jeśli chodzi o powiat to były to głównie inwestycje realizowane w ramach tzw. ZIT czyli dofinansowanych ze środków UE. Są to termomodernizacje 4 szkół ponadpodstawowych, modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na Powiatowe Centrum Usług Społecznych oraz remont i wyposażenie warsztatów przy ZSTiO w Tarnowskich Górach. W Radzionkowie w zasadzie oprócz bieżącego utrzymania dróg powiatowych i placówek oświatowych niewiele zrobiono. W infrastrukturze:
• remont chodnika w ciągu ul. św. Wojciecha,
• niewielki remont chodnika przy ul. Długiej,
• dokończenie przebudowy ul. Z. Nałkowskiej (zadanie wpisane do budżetu na 2018 rok w grudniu 2017 roku, wg informacji z ZDP realizacja zadania ma rozpocząć się pod koniec października 2018 r.)
W mojej ocenie stagnacja w zakresie inwestycji i remontów nie tylko na drogach powiatowych wynika, głównie z słabych fundamentów finansowych, czyli dochodów budżetu powiatu. Po za tym drogi powiatowe zostały pozbawione w tej perspektywie czyli w latach 2014-2020 wsparcia ze środków UE, co moim zdaniem jest skandalem i strategicznym błędem zarówno ze strony Zarządu Województwa Śląskiego jak i Ministerstwa Infrastruktury.
Duże znaczenie ma również aktywność i determinacja władz powiatu w szczególności w ustroju dotacyjnym z jakim mamy do czynienia. Władzom państwowym podoba się taki ustrój, aby środki finansowe w postaci podatków w 100% wpływały do budżetu centralnego a potem były dzielone na poszczególne regiony państwa wg własnego uznania. Trzeba zatem o te środki prosić. Jak do tej pory to obecnemu Zarządowi Powiatu udaje się uprosić lub wyprosić dosyć sporo środków finansowych od gmin na zadania powiatowe, w ramach tzw. współpracy lub wspólnej realizacji zadań. Środków pozyskanych z dotacji rządowych w latach 2014-2018 powiat otrzymał bardzo mało, zdecydowanie za mało w stosunku do potrzeb.
Mam nadzieję, że następna kadencja Rady Powiatu Tarnogórskiego, będzie o wiele bardziej owocna niż obecna. Czego jako kandydat i jednocześnie mieszkaniec Radzionkowa życzę.

Z poważaniem
Józef Korpak