Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

W obronie Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie Rojcy

Koło Miejskie Radzionków, 06.02.2019 r.

Stowarzyszenia Przymierze Śląskie

w Radzionkowie

41-922 Radzionków,

Ul. Średnia 51,

Tel. 663 290 658

Szanowna Pani

Urszula BAUER

Śląska Kurator Oświaty

Ul. Powstańców 41a

40 – 024 KATOWICE

W nawiązaniu do podjętych przez Radę Powiatu Tarnogórskiego uchwał:

 1. Nr III/53/2019 z dnia 31.01.2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 13 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 2,
 2. Nr III/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły
  I stopnia nr 11 w Radzionkowie z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 2,

które de facto oznaczają likwidację Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie,
Koło Miejskie Stowarzyszenia Przymierze Śląskie stanowczo wyraża swój sprzeciw i opowiada się za utrzymaniem szkolnictwa zawodowego w mieście Radzionków.

Podstawą do wyrażenia stanowiska w tej sprawie jest ustawa Prawo oświatowe, która w pierwszym zdaniu mówi, że „Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa”.

Ponadto zapisy statutowe naszego stowarzyszenia, związane z kształtowaniem i rozwijaniem wśród mieszkańców Górnego Śląska aktywnej postawy obywatelskiej oraz poczucia współodpowiedzialności za swoją ojczyznę w tym w dziedzinie edukacji i wychowania młodego pokolenia uzasadniają wyrażenie opinii w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie.

Na poparcie negatywnej opinii w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie przedstawiamy następujące argumenty:

 1. Rok 2019 jest rokiem, kiedy do szkół powiatowych przyjdzie podwójna liczba absolwentów, gdyż w tym roku będą to absolwenci ostatniego rocznika gimnazjów i jednocześnie absolwenci 8 letnich szkół podstawowych.

Dlaczego ZSTE w Radzionkowie ma być pozbawiony szansy dokonania podwójnego naboru? Chyba tylko dlatego, aby dostarczyć argumentów, że prowadzenie tej szkoły jest zbyt kosztowne.

 1. Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych to placówka oświatowa szkolnictwa zawodowego. Czy w czasie reformy systemu oświaty, która ma polegać głównie na podniesieniu rangi szkolnictwa zawodowego, dostosowaniu go do potrzeb rynku pracy i ukierunkowaniu młodzieży na kształcenie zawodowe należy likwidować technika i szkoły zawodowe?

Należy dodać, że ZSTE jest jedyną placówką szkolnictwa zawodowego w Radzionkowie, po jego likwidacji młodzież z miasta Radzionków będzie zmuszona dojeżdżać do szkół w innych miastach.

 1. Zespól Szkól Techniczno – Ekonomicznych to szkoła z wieloletnią tradycją, powstała w 1945 roku, szkoła posiada tytuł „Szkoły z klasą” co świadczy o jakości pracy szkoły i wysokich kwalifikacjach nauczycieli. Szkoła od wielu lat realizuje praktyki zagraniczne w ramach programów Leonardo da Vinci i ERAZMUS + finansowanych w 100% przez UE.

ZSTE ma wiele innych osiągnięć z którymi można się zapoznać chociażby na stronie internetowej: WWW.zste.pl.

Czy koniecznie trzeba likwidować placówkę, która dobrze funkcjonuje?

 1. Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w przeciwieństwie do wielu szkół w dużych ośrodkach edukacyjnych, to szkoła, na terenie której nie występują żadne negatywne zjawiska w środowisku szkolnym takie jak: przemoc, alkoholizm, narkomania. Dzieje się tak dzięki wspaniałej pracy wychowawczej grona pedagogicznego, współpracy z samorządem uczniowskim i Radą Rodziców oraz tworzeniu przyjaznej atmosfery dla środowiska szkoły.

Ta zaleta szkoły z pewnością będzie procentować przy naborach w następnych latach.

 1. ZSTE w Radzionkowie Rojcy jest położony na granicy powiatów tarnogórskiego, bytomskiego i piekarskiego, stąd blisko połowa uczniów to mieszkańcy Piekar Śl. i Bytomia. Likwidacja tego zespołu szkół spowoduje, że tacy uczniowie nie pojawią się w Tarnowskich Górach, a więc subwencja oświatowa dla całego powiatu zmniejszy się.
 2. ZSTE jest położony w dzielnicy Radzionkowa Rojcy, której cześć zgodnie z RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znalazła się w granicach Obszaru Strategicznej Interwencji, tj. strefy, która mówiąc kolokwialnie wymaga szczególnej opieki władz samorządowych każdego szczebla. Czy opieka władz powiatu ma polegać na likwidacji szkoły?
 3. Podnoszony koronny argument, że likwidacja ZSTE w Radzionkowie Rojcy obniży wydatki oświatowe Powiatu Tarnogórskiego i przyniesie tzw. oszczędności jest argumentem obłudnym, gdyż baza oświatowa w dalszym ciągu będzie musiała być dalej utrzymywana przez Powiat Tarnogórski, co będzie dalej generować określone koszty, tak samo jak przeniesienie nauczycieli i pracowników do szkół w Tarnowskich Górach.

Czy nie lepiej dać szansę na podwójny nabór w ZSTE i dalsze funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego w Radzionkowie ?

Zdaniem naszego stowarzyszenia zdecydowanie tak. Dlatego też zwracamy się z prośbą do Pani jako Śląskiego Kuratora Oświaty o wydanie negatywnej opinii w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie.

Jesteśmy przekonani, że negatywna opinia Śląskiego Kuratora Oświaty i dalsze funkcjonowanie ZSTE w Radzionkowie będzie odczytane jako dobra inwestycja w naszą lokalną przyszłość.

Z poważaniem

Józef Korpak

Do wiadomości:

 1. Zespół Szkół Techniczo – Ekonomicznych w Radzionkowie,
 2. Rada Powiatu Tarnogórskiego.

Prezes Koła Przymierza Śląskiego

Józef Korpak